Tre lärare och en rektor döms för arbetsmiljöbrott

2023-04-24

Den 18 augusti 2020 beslutade de tre lärarna att genomföra en badaktivitet med 40 elever i årskurs 1 i en bassäng invid skolan. Under lektionen uppmärksammade en elev att den 6-årige pojken låg på botten av bassängen. Det visade sig att pojken hade drunknat.

 

– Tingsrätten menar att såväl lärarna som rektorn i och för sig framstår som kompetenta och ansvarstagande men i detta fall har de brustit i sina åligganden på ett sådant sätt att de ska dömas för arbetsmiljöbrott, säger rådmannen Håkan Olaussen.

 

Tingsrätten anser det bevisat att de tre lärarna varit oaktsamma genom att ha underlåtit att ha tillräcklig uppsikt och tillsyn över den 6-årige pojken. Tingsrätten har fäst vikt vid att lärare generellt har ett långtgående arbetsmiljö- och tillsynsansvar för elever samt att lärarna i detta fall inte hade planerat sin placering och roll- och ansvarsfördelning vid bassängen. Vid sin bedömning har tingsrätten även beaktat att badlektionen genomfördes med 40 unga elever varav flertalet inte var simkunniga, vilket har ställt ett mycket högt krav på tillsyn och uppsikt.

 

När det gäller rektorn konstaterar tingsrätten att hon har haft det yttersta arbetsmiljöansvaret. Eftersom någon riskbedömning avseende användningen av bassängen överhuvudtaget inte gjorts anser tingsrätten att rektorn har brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

 

Påföljden för lärarna och rektorn har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Vellinge kommun ska betala skadestånd till den 6-årige pojkens anhöriga med drygt 138 000 kr. Vellinge kommun ska även betala en företagsbot om 1 500 000 kr.