Tre kommuners införda förbud mot tiggeri strider inte mot lag

2020-03-12

Lidingö

Förvaltningsrätten har i målet 22051-19 funnit att det klagandena fört fram inte medför att Lidingö stads beslut att på särskilt angivna platser i kommunen införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) strider mot lag eller annan författning eller att beslutet ska upphävas på någon annan grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.

- Omständigheterna i målet påminner starkt om de som Högsta förvaltningsdomstolen prövade i det så kallade Vellinge-målet. Förvaltningsrätten har när det gäller beslutets förenlighet med ordningslagen, regeringsformen och Europakonventionen inte funnit skäl att göra en annan bedömning än Högsta förvaltningsdomstolen, säger chefsrådmannen Lars-Åke Johansson.

Danderyd

Förvaltningsrätten har i målet 25331-19 bedömt att det klaganden fört fram inte medför att Danderyd kommuns beslut att på särskilt angivna platser i kommunen införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) samt aktiv insamling av pengar, återvinningsavfall och flaskor/burkar med pant (tiggeri) strider mot lag eller annan författning eller att beslutet ska upphävas på någon annan grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.

- De omständigheter som klaganden i målet hänvisat till innebär enligt förvaltningsrättens mening inte att kommunens beslut står i strid med regeringsformens eller Europakonventionens diskrimineringsförbud eller stadganden om alla människors lika värde, säger förvaltningsrättsfiskalen Amanda Andersson.

Täby

Förvaltningsrätten har i målet 24995-19 bedömt att det klagandena fört fram inte medför att Täby kommuns beslut att på särskilt angivna platser i kommunen införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri), samt förbud mot att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial m.m. eller att opåkallat erbjuda sig att avhända sig sådant material från andra, strider mot lag eller annan författning eller att beslutet ska upphävas på någon annan grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.

- Kommunens förbud mot så kallat passivt tiggeri liknar det förbud som var föremål för prövning för Högsta förvaltningsdomstolens prövning i Vellinge-målet. Förvaltningsrätten har i denna del inte funnit skäl att göra någon annan bedömning Högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om förbuden mot insamling av återvinningsmaterial m.m. har förvaltningsrätten, med vägledning från Högsta förvaltningsdomstolen avgörande, funnit att de omständigheter som klagandena fört fram inte medför att kommunens beslut står i strid med ordningslagen, regeringsformen eller Europakonventionen, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.