Transportören är inte ersättningsskyldig för punktskatt på stulna cigaretter

2022-06-14

Frågan i Högsta domstolen var om en kostnad för punktskatt som föranletts av att skattepliktiga varor stulits under en transport omfattas av begreppet ”andra kostnader med anledning av befordringen” enligt artikel 23.4 konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR).

– Frågan kan tyckas vara av mindre betydelse, men det får stora ekonomiska konsekvenser för transportörerna om de utöver den begränsade ersättning som utgår för varor som stulits också ska ersätta den punktskatt som en stöld medför, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen. Domstolarna i olika europeiska länder har dessutom gjort på olika sätt i denna fråga. Det var därför av värde att också Högsta domstolen lämnar sin syn på vad som gäller, avslutar Johansson.

Enligt Högsta domstolen ska artikel 23.4 CMR, särskilt mot bakgrund av systematiken i regleringen av internationella transporter och syftena med den, tolkas på så sätt att transportörens ersättningsansvar inte innefattar kostnad som avser punktskatt när gods har stulits under transporten.