Tomträttshavare har rätt till ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen när tomträttsfastigheten minskats till följd av fastighetsreglering

2021-09-09

I målet hade viss mark på en fastighet som upplåtits med tomträtt förts över till en annan fastighet genom fastighetsreglering. Båda fastigheterna tillhörde Göteborgs kommun och fastighetsregleringen skedde i stället för inlösen enligt plan- och bygglagen. Tomträtten innehas av Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. På den mark som överfördes hade stiftelsen byggt en anläggning för och hyrt ut parkeringsplatser. Frågan i Högsta domstolen var enligt vilka regler ersättningen till stiftelsen skulle bestämmas.

Enligt kommunen och Lantmäteriet skulle ersättning utgå för annan skada i form av anläggningens restvärde med ett belopp om 1 120 000 kr.

Högsta domstolen konstaterar dock att utgångspunkten enligt 13 kap. 26 § jordabalken är att tomträtt ska likställas med fast egendom vid expropriation eller liknande tvångsförvärv och att detta talar för att tomträttshavare vid fastighetsbildning ska behandlas på motsvarande sätt som fastighetsägare när ersättningen ska bestämmas. Till det kommer att tomträttshavaren vid såväl expropriation som inlösen av mark enligt plan- och bygglagen har rätt till ersättning bestämd enligt 4 kap. 1 § expropriationslagen och att en fastighetsreglering medför samma effekter för tomträttshavaren som i dessa fall.

Högsta domstolen kommer fram till att ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen ska tillämpas även i förhållande till tomträttshavaren när omständigheterna är som i det aktuella fallet. Stiftelsen har därför rätt till ersättning med 4 000 000 kr.