Tolv personer döms för brottslighet med kopplingar till ett växlingskontor och kriminella nätverk

2022-02-11

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål med tolv tilltalade som haft olika slags kopplingar till valutaväxlingsbolaget Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Målet rör bl.a. omfattande organiserad penningtvätt­ och narkotika­brottslighet. Fyra av de dömda har varit verksamma på växlingskontoret. Övriga åtta personer har varit knutna till kriminella nätverk eller depåkonton som funnits hos växlingskontoret och som använts för penningtvätt och narkotikahandel. Bevisningen i målet har delvis byggt på material från Encrochat.

De fyra personerna på växlingskontoret döms för bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt. Penningtvätten inom ramen för växlingsbolagets verksamhet, som pågått under cirka ett och ett halvt år, har möjliggjort att olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 210 miljoner kronor från brottslig verksamhet, framför allt narkotikahandel. Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren när det gäller påstådd penningtvätt har styrkt åtalet.

Kontorschefen döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, fyra grova narkotikabrott och två grova bokföringsbrott till fängelse i 8 år och 9 månader.

En anställd på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott och ett grovt narkotikabrott till fängelse i 6 år och 6 månader.

En samarbetspartner på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott, grovt narkotikabrott och två grova bokföringsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader.

De tre personer som döms enligt ovan meddelas även näringsförbud.

En annan anställd på växlingskontoret döms för bl.a. flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader.

– Personerna vid växlingskontoret döms för ytterst omfattande och syste­matisk penningtvätt. Brotten har avsett mycket höga värden och inneburit att växlingskontoret i praktiken fungerat som bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotika­handel. Brottsligheten är därför så allvarlig att långa fängelsestraff dömts ut, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.

Beträffande den andra gruppen av tilltalade, totalt åtta personer, har målet innefattat påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet med koppling till kriminella nätverk och personer som haft depåkonto på växlingskontoret. Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat de flesta av sina brottspåståenden. De styrkta narkotika­brotten har avsett sammanlagt omkring 200 kilo narkotika av olika slag. Bland de dömda finns aktörer på alla nivåer inom narkotika­handeln.

En av personerna, som varit innehavare av ett depåkonto, döms för bl.a. synnerligen grov narkotika­smuggling av cirka 105 kg amfetamin och flera grova penning­tvättsbrott rörande drygt 38 miljoner kr. Han frikänns från åtalet om medhjälp till grovt penningtvättsbrott. Påföljden bestäms till fängelse i 8 år och 6 månader.

En person, med koppling till samma depåkonto, döms för bl.a. två grova penningtvättsbrott och näringspenning­tvätt, grovt brott. Han frikänns från åtalet rörande grov narkotikasmuggling och två grova vapenbrott. Påföljden bestäms till fängelse i 3 år.

En person, med koppling till ett nätverk med depåkonto, döms för synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvätts­brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Påföljden bestäms till fängelse i 7 år. Han ska också betala skadestånd till en målsägande.

En annan person med koppling till samma nätverk döms för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och två grova penningtvättsbrott till fängelse i 4 år och 6 månader, varvid tingsrätten beaktat ett honom tidigare utdömt straff i annat mål.

En till person med koppling till samma nätverk döms för två grova narkotikabrott och ett grovt penningtvättsbrott till fängelse i 5 år och 3 månader.

Ytterligare en person med koppling till samma nätverk och ett annat depåkonto, döms för två grova narkotikabrott och flera grova penningtvättsbrott till fängelse i 6 år och 6 månader. Eftersom han återfallit i brott ska han också avtjäna en sedan tidigare kvarvarande del av ett fängelsestraff om 2 år och 8 månader.

En person med koppling till ett annat nätverk med depåkonto döms för sex grova penningtvättsbrott till fängelse i 5 månader, varvid tingsrätten beaktat hans låga ålder samt ett honom tidigare utdömt straff i annat mål.

En till person med koppling till sist nämnda nätverk och som var 18 år vid gärningarna, döms för tre grova penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter.

Tingsrätten har även beslutat om att kontanter, annan egendom eller värden om totalt cirka 39 miljoner kr ska tas från vissa av de tilltalade och Worldexchange Stockholm AB. Bolaget ska också betala företagsbot om 10 miljoner kronor.

En viktig fråga i målet har varit hur Encrochatbevisningen ska hanteras. Rätten har accepterat bevisningen och bedömt den som tillförlitlig. Åklagaren har även åberopat bevisning av annat slag, såsom annan kommunikation, svart bokföring från växlings­kontoret och spanings­iakttagelser. Sammantaget har tingsrätten bedömt att åklagaren rörande de flesta av sina brottspåståenden har lagt fram övertygande bevisning för de tilltalades skuld.

Domare i målet har varit rådmännen Erland Koch (ordförande och referent) och Jenny Hjukström samt fyra nämndemän.