Tingsrätten utdömer långa straff i mål rörande omfattande s.k. kreditbedrägerier

2020-02-03

En medtilltalade i målet döms för bl.a. 15 fall av grovt bedrägeri, tio fall av grovt bokföringsbrott och två fall av grovt skattebrott till fängelse i tre år och sex månader. Han åläggs även näringsförbud i sju år.

Bedrägerierna har i huvudsak gått till på det sättet att privatpersoner och mindre bolag har vilseletts att investera i lån och företagsobligationer till ett värde om sammanlagt ca 300 miljoner kr. Vilseledandet har bestått bl.a. i att det i investerarpresentationer lämnats oriktiga uppgifter om värdet på fastigheter och låntagande bolags skuldsättning.

Tingsrätten har som skäl för den stränga påföljden för den huvudtilltalade tagit fasta på att brottsligheten var förslagen och överlagd och pågick under mer än tre års tid. Dessutom har en stor mängd falska handlingar använts i bedrägerierna.

Den faktiska skadan, som nästan uteslutande drabbat privatpersoner och mindre bolag, kan uppskattas till ett belopp som överstiger 200 miljoner kr.

Krediterna och obligationerna har förmedlats med hjälp av en investmentbank.

Rätten var enig.

För mer information kontakta rådmannen Axel Taliercio, avdelning 3, se kontaktuppgifter till höger.