Tingsrätten meddelar dom i det s.k. PFAS-målet och ger kärandena delvis rätt

2021-04-13

I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet från Brantafors vattenverk hade höga halter av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Boende i Kallinge med omnejd och de nordvästra delarna av Ronneby tätort fick sitt dricksvatten från Brantaforsverket. Föroreningarna visade sig komma från brandövningsplatsen på Blekinge flygflottilj, F17. I februari 2014 påbörjades en blodprovsundersökning av de boende i Ronneby för att undersöka hur höga halter av PFAS de hade i blodet. Under åren 2014 och 2015 deltog närmare 3 700 personer i en öppen och gratis blodprovstagning. De halter av PFAS som uppmätts hos dem som varit anslutna till Brantafors vattenverk är bland de högsta som uppmätts i världen.

Tingsrätten konstaterar i domen att de uppmätta halterna av PFAS i kärandenas kroppar har inneburit en varaktig förändring och försämring av deras kroppar som medför en nedsatt förmåga att kompensera för ytterligare stress samt en ökad mottaglighet för skadliga effekter av annan miljöpåverkan. Kärandenas kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS. Detta måste i sig ses som ett defekttillstånd, dvs. att en fysisk skada har uppstått innebärande ökade hälsorisker och en försämring av kroppens funktion. Defekttillståndet har framkallats genom att kärandena blivit exponerade för PFAS. Kärandena har därmed drabbats av en personskada.

Att samtliga berörda käranden har drabbats av oro, ångest och liknande psykiska besvär till följd av PFAS-exponeringen har även RMT godtagit. Det står alltså klart att kärandena drabbats av befogad oro för ohälsa och försämrad hälso- och livsprognos. Sammanfattningsvis finner tingsrätten dock att ingen av kärandena visat att den befogade oro som PFAS-exponeringen vållat dem utgör en ersättningsgill personskada.

Eftersom kärandena i allt väsentligt vunnit målet ska RMT ersätta dem för deras rättegångskostnader.

Tingsrätten har varit enig.