Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål mellan en konstnär och Kungälvs kommun

2020-12-17

Konstnären har hävdat att Kungälvs kommun hade ingått ett avtal med henne under hösten 2018 och gett henne i uppdrag att ta fram anpassade verk till utställningen och att Kungälvs kommun brutit mot avtalet genom att ställa in utställningen. Konstnären har därför begärt ersättning för sitt arbete inför utställningen.

Kungälvs kommun har motsatt sig kravet på ersättning och hänvisat till att något avtal inte hade ingåtts och att kommunens konstnärlige ledare inte haft rätt att träffa avtal för kommunens räkning.

Göteborgs tingsrätt anser i sin dom att Kungälvs kommun har träffat ett bindande avtal med konstnären genom den konstnärlige ledaren och att kommunen är ersättningsskyldig gentemot konstnären eftersom kommunen har brutit detta avtal. Tingsrätten har ålagt kommunen att betala 185 700 kr till henne och att betala ersättning för hennes rättegångskostnader med 631 142 kr.