Tingsrätten hänskjuter fråga till Högsta domstolen i uppmärksammat klimatmål

2023-10-20

Parterna i målet har enats om att tingsrätten ska be Högsta domstolen om vägledning. De har också enats om hur frågan skulle formuleras och tingsrätten har godtagit den formuleringen.

Frågan som ställts har följande lydelse.

Kan och ska en talan av det slag som käranden för tillåtas mot bakgrund av regleringen 13 kap. rättegångsbalken, grundläggande värden i det svenska statsskicket samt Sveriges unions- och folkrättsliga åtaganden att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för enskilda?

Innan Högsta domstolen prövar frågan måste den meddela prövningstillstånd. Tingsrätten har vilandeförklarat sitt mål i väntan på Högsta domstolens prövning.

– Det vore värdefullt att få vägledning i den här viktiga och grundläggande frågan som omfattar både processrättsliga och konstitutionella aspekter, säger rådmannen Olof Roos. Han lägger till att den konstitutionella frågan handlar om maktdelningslära och mer specifikt om gränsdragningen mellan vissa av Sveriges olika maktcentra, nämligen riksdagen, regeringen och domstolarna.