Tingsrätten frikänner idrottsledare från Dalarna som åtalats för sexuellt ofredande

2023-03-02

Gärningen ska ha skett på ett tåg mellan Borlänge och Stockholm. Tingsrätten har kunnat konstatera att ord står mot ord och att det saknas annan mera direkt och påtaglig bevisning om vad som inträffat utöver målsägandens och den tilltalade idrottsledarens uppgifter. I en sådan situation har rätten att bedöma målsägandens berättelse utifrån olika kriterier som slagits fast i rättspraxis av Högsta domstolen.

- I den bedömningen har vi kunnat konstatera att målsägandens berättelse uppfyller flera av de kriterier som ställts upp i rättspraxis i det att hennes berättelse är klar och tydlig och innehåller detaljer som ger intryck av att hon återger ett självupplevt händelseförlopp säger rättens ordförande lagmannen Johan Rosén.

Dessutom får målsägandens berättelse visst stöd av annan utredning, t.ex. vad vittnen berättat om de uppgifter målsäganden lämnat till dem efter händelsen. Mot det måste dock ställas att målsägandens uppgifter om på vilken plats idrottsledaren satt på efter händelsen tydligt motsägs av vad ett vittne berättat och att det vittnets uppgifter ligger i linje med vad den tilltalade idrottsledaren uppgett. Det inger tvivel om målsägandens uppgifter är riktiga.

Till det kommer att det har kommit fram att ett vittne som kan ha gjort iakttagelser av betydelse för tingsrättens bevisvärdering inte har hörts trots att det bör ha varit möjligt att få ett sådant förhör till stånd. Det är en brist i utredningen som i detta fall påverkar tingsrättens bevisvärdering till nackdel för åklagaren.

- Beviskravet i brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Det har ibland uttryckts som att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på annat sätt än det som åklagaren har angett i sin gärningsbeskrivning säger Johan Rosén.

Tingsrätten har vid en sammantagen bedömning kommit fram till att bevisningen i målet inte har en sådan styrka att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade idrottsledaren har ofredat målsäganden på sätt åklagaren har påstått. Tingsrätten har därför frikänt honom och var enig i den bedömningen.