Tingsrätten frikänner bland andra en tidigare fastighetsutvecklingschef på det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB från åtalet för flera fall av grov trolöshet mot huvudman m.m.

2023-06-09

Åklagaren har påstått att de åtalade personerna på olika sätt medverkat till att osanna fakturor ställts ut till Lulebo AB och att stora belopp på så sätt förts ut från bolaget utan att beloppen motsvarats av någon verklig motprestation. Åklagaren har gjort gällande att något arbete aldrig utförts eller var avsett att utföras och att arbetet avseende vissa fakturor i vart fall saknat värde för Lulebo AB. I sista hand har den tidigare fastighetsutvecklingschefen genom att sakgranska och attestera missvisande fakturor och genom att godkänna så kallade förskottsbetalningar orsakat Lulebo AB en beaktansvärd risk för skada.

För en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. I kravet ligger att utredningen ska vara så fullständig att det inte finns anledning att anta att ytterligare undersökning skulle ändra bedömningen. Det in­nebär att domstolen på grundval av den presenterade utredningen ska kunna dra slutsatsen att det inte finns andra möjliga förklaringar till händelseförloppet.

Tingsrättens majoritet, två juristdomare och tre nämndemän, har i domen ansett att den bevisning som åberopats till stöd för åtalen inte nått upp till den nivå som krävs för en fällande dom. Målsägandens skadeståndstalan har i målet grundat sig på den påstådda brottsligheten. I och med att de tilltalade blivit frikända har skadeståndstalan inte kunnat bifallas.

En skiljaktig nämndeman har ansett att fem av de sex tilltalade ska dömas i enlighet med åtalet och att en av de tilltalade ska frikännas helt.