Tingsrätten fastställer att Arla Foods AB har bättre rätt till den omtvistade egendomen än Boxholms Kommun och Glada Bonden

2022-07-07

Tingsrätten finner att det redan av ordalydelsen i köpekontraktet framkommer att enbart vissa inventarier/fastighetstillbehör skulle ingå vid överlåtelsen av fastigheten till Boxholms kommun. Av utredningen har heller inte framkommit att den gemensamma partsavsikten varit en annan än vad som framgår av själva ordalydelsen i köpekontraktet. Arlas yrkande om bättre rätt till den omtvistade egendom ska därför bifallas. Enbart yrkandet gällande vissa reservdelar lämnas utan bifall, eftersom tingsrätten finner att Arlas yrkande i denna del inte är tillräcklig preciserat.

Boxholms kommun och Glada Bonden ska solidariskt ersätta Arla för dess rättegångskostnader i målet.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.