Tillstånd till prövning i Kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

2019-06-05

I målen har Skatteverket genom efterbeskattning höjt en persons inkomst av tjänst med drygt 45 miljoner kronor för beskattningsåret samt påfört skattetillägg. Personen ansökte om anstånd med att betala skatten hos Skatteverket. Anstånd med betalning av skatt ska beviljas bl.a. om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Skatteverket biföll ansökan om anstånd såvitt avsåg ett mindre belopp och med skattetillägget. Efter att personen överklagat beviljade förvaltningsrätten anstånd med 25 procent av inkomstskatten utan motivering. Personen överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är fråga om efterbeskattning, stora belopp samt att ingen domstolsprövning hade skett av Skatteverkets beslut. Dessutom har åtal väckts mot personen i fråga beträffande samma förfarande som legat till grund för efterbeskattningen och åklagaren yrkar att ett större belopp ska förklaras förverkat. Mot bakgrund av detta fann Högsta förvaltningsdomstolen att det fanns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit till och kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i målen.

Bifogade filer: Mål nr 1478-1482-19 Senast ändrad: 2019-06-10