Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast

2019-04-17

Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo ansökte om tillstånd till övertäckning av delar av fornlämningen Falsterbo 15:1 inom fastigheten Falsterbo 2:22 i Vellinge kommun för att bygga sex flerfamiljshus. Länsstyrelsen beviljade tillstånd med vissa villkor, bl.a. att en arkeologisk kontroll skulle utföras i samband med arbetet.

Länsstyrelsen framhöll att det inte handlar om borttagning, rubbning eller någon annan åtgärd som klart skulle innebära ett stort ingrepp i fornlämningen. Myndigheten utgick vid tillståndsgivningen i stället från att den metod för övertäckning som tagits fram innebär att fornlämningen kan bevaras.

Förvaltningsrätten avslog naturvårdsföreningens överklagande och Naturvårdsföreningen gick då vidare till kammarrätten. Domstolen har låtit bostadsrättsföreningen yttra sig i målet och har också begärt ett yttrande från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet har beaktat att övertäcknings­metoden innebär att fornlämningen kan bevaras och godtar den avvägning länsstyrelsen gjort mellan olika motstående intressen, som krävs enligt kulturmiljölagen. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen.

Kammarrätten menar att det vid bedömningen – enkelt uttryckt – ska göras en avvägning mellan intresset av att bevara fornlämningen och intresset av att få exploatera marken genom exempelvis bostadsbyggande, säger rättens ordförande kammarrättsrådet Ewa Hagard Linander. Kammarrättens slutsats är därmed att tillståndsbeslutet ska stå fast.

Senast ändrad: 2019-04-17