Tillstånd krävdes inte för innehav av luftrevolver

2023-02-16

Luftvapen som har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen är undantagna från tillståndsplikten i vapenlagen. Regeringen har gett föreskrifter om vad som är att anse som begränsad effekt. Den åtalade mannen ansåg att den luftrevolver han innehar är ett luftvapen som är undantaget från tillståndsplikten. Riksåklagaren gjorde gällande att revolvrar av det aktuella slaget har en konstruktion som gör att de inte ska anses utgöra luftvapen. Konstruktionen innebär att manipulerade patroner eller särskilda instickspatroner kan användas och att en sådan revolver då kan avfyras med krut.

Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att ett vapen av det aktuella slaget inte blir tillståndspliktigt endast för att det finns en möjlighet att använda det med krut, dvs. på ett sätt som det inte är avsett för. En annan sak är om ett vapen har modifierats så att dess effekt har ökat eller om det faktiskt har försetts med patroner som ger en högre effekt. Vapnet blir då vanligen tillståndspliktigt.

Det förhållandet att ett luftvapen genom sin konstruktion lätt kan användas med krut och få en effekt som närmar sig den som konventionella skarpa vapen har påverkar vapnets farlighet. Detta kan enligt Högsta domstolen tala för att sådana luftvapen bör vara tillståndspliktiga. Av tydlighets- och förutsebarhetsskäl bör detta emellertid vara en fråga för lagstiftningen. Domstolen framhåller också att regeringen redan i dag har möjlighet att meddela föreskrifter om att ett luftvapen ska vara konstruerat på ett visst sätt för att omfattas av undantaget från tillståndsplikten.

I det aktuella fallet hade luftrevolvern inte manipulerats eller försetts med manipulerade patroner eller särskilda instickspatroner. Den omfattas därför inte av krav på tillstånd och åtalet för innehav av revolvern har ogillats. Däremot har mannen dömts för innehavet av två burkar pepparspray. Påföljden har bestämts till dagsböter.