Tillstånd har lämnats till utökad lagring av använt kärnbränsle

2022-06-22

SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. I ansökan ingår tillstånd till utökad mellanlagring av använt kärnbränsle i den befintliga anläggningen Clab i Simpevarp, Oskarshamn.

Regeringen beslutade i augusti 2021 att den utökade mellanlagringen i Clab är tillåtlig, efter att ha brutit ut denna del av verksamheten från övriga delar av ansökan om slutförvaring. Regeringen konstaterade att det är av största vikt att det finns ett lagakraftvunnet tillstånd till utökad lagring på plats innan slutet av 2023 om inte Sveriges kärnkraftsproduktion ska påverkas negativt.

SKB har yrkat att domstolen i en särskild dom ska lämna tillstånd till utökad lagring i Clab med högst 11 000 ton använt kärnbränsle. Efter beredning av frågan har domstolen bedömt att tillstånd ska lämnas enligt yrkandet.

Miljötillståndet har förenats med villkor om bland annat buller, avfall och kemikalier. I tillståndet ställs också krav på SKB att göra kompletterande utredningar under två års tid. Det som ska utredas är dagvattenhanteringen vid Clab och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder, med bland annat reservsystem för kylning av de bassänger där kärnbränslet förvaras.

– Efter förslag från SKB om att utreda ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Clab finns förutsättningar för ett tillstånd till utökad mellanlagring, skilt från de planerade nya anläggningarna för slutförvaring, säger Anders Lillienau, rådman.

SKB har getts möjlighet att ta tillståndet till utökad lagring i Clab i anspråk även om tillståndet överklagas (tillståndet får alltså verkställas).

Domstolen kommer under 2023 att fortsätta handläggningen av de delar av SKB:s ansökan som gäller en ny inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamn och en ny slutförvarsanläggning i Forsmark.