Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden

2017-12-28

En person eller ett bolag som går i konkurs får inte råda över egendom som ingår i konkursen. Målen rörde i Högsta domstolen om överföringarna innebar att bolagen hade handlat i strid mot detta rådighetsförbud. 

Konkursbona förde talan om återgång av betalningarna till Skatteverket. I det ena fallet sattes uppdraget igång före konkursen via en banktjänst på internet, och bolagets checkräkningskredit skulle användas för betalningen. I det andra fallet var bolagets ställföreträdare inne på en bank för att lämna uppdraget om att betalningen skulle ske från tillgodohavande på bolagets konto. De båda betalningsuppdragen kunde återkallas fram till en viss tidpunkt efter konkursbeslutet. 

Högsta domstolen konstaterar till en början att en banks genomförande av en betalning ska bedömas som om den hade vidtagits av konkursbolaget självt. 

Sedan slår Högsta domstolen fast att betalningen enligt de konkursrättsliga rådighetsreglerna ska anses ha skett vid den tidpunkt då bolaget har förlorat möjligheten att styra den. Detta är när uppdraget blir oåterkalleligt. 

Slutsatsen i båda fallen blev att bolagen hade handlat i strid mot rådighetsförbudet i konkurslagen. I det första fallet ska därför återgång av beloppet ske. I det andra fallet ska tingsrätten ta ställning till den frågan senare. 

Bifogade filer: I T 1622-17 II Ö 3043-16 Senast ändrad: 2017-12-28