Tidpunkt för beslut i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-29

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka (återförvisa) målet till tingsrätten för ny behandling.

Hovrätten har förelagt parterna att yttra sig över frågan om det finns skäl att undanröja tingsrättens dom och om ett undanröjande i så fall ska avse hela eller delar av tingsrättens dom. Svarsfristen löpte ut den 27 maj 2019. Flera av parterna har svarat.

Hovrätten har för avsikt att ta ställning till frågan om undanröjande och återförvisning före utgången av juni månad. När beslut meddelas kommer information om detta att publiceras på hemsidan. Hovrätten kan inte ange något närmare datum för beslutet.

Senast ändrad: 2019-05-29