Tidigare fastighetsägare fick betala vite

2022-06-13

En miljö- och tillståndsnämnd beslutade att förelägga en person att vidta vissa åtgärder avseende gödselhanteringen på en fastighet. Föreläggandet förenades med vite. Enligt föreläggandet skulle han bl.a. inkomma med viss dokumentation, vilket han inte gjorde. Nämnden ansökte då i domstol om att vitet skulle dömas ut. Den person som föreläggandet hade riktats mot invände bl.a. att han inte längre ägde den aktuella fastigheten och att hans son enligt en överenskommelse skulle ta hand om all gödsel.

 

Högsta domstolen konstaterar att en domstol i ett mål om utdömande av vite normalt ska utgå från de ställningstaganden som låg till grund för beslutet om att utfärda vitesföreläggandet. I detta fall anser Högsta domstolen att det inte har framkommit skäl att göra någon annan bedömning än den som gjordes vid utfärdandet av föreläggandet när det gäller om föreläggandet hade riktats mot rätt person och om han hade haft möjlighet att följa det. Han ska därför betala vitet.