Talga AB får tillstånd till grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna kommun

2023-04-05

Samebyar, organisationer, enskilda och finska parter har ansett att det finns generella brister i ansökan. De har invänt att det inte är möjligt att göra en samlad bedömning av vilka miljökonsekvenser verksamheten kan medföra eftersom bolaget inte samtidigt sökt tillstånd för sina övriga projekt intill Nunasvaara Södra.

- Ansökan gäller all verksamhet som bolaget tänker bedriva vid Nunasvaara Södra och är inte beroende av andra projekt eller miljötillstånd. Domstolen tycker inte heller att det finns några brister i prövningsunderlaget. Det har därför varit möjligt för rätten att göra en fullständig prövning av samtliga miljöeffekter, förklarar rättens ordförande, rådmannen Anna Svedjevik.

 

Prövningen i sak för domstolen har omfattat verksamhetens lokalisering och dess påverkan på bl.a. människors hälsa, rennäring, vattenmiljöer, arter och Natura 2000-områden. Domstolen har kommit fram till att tillstånd och artskyddsdispens kan meddelas. Två viktiga frågor i målet har varit verksamhetens påverkan på rennäring och påverkan genom utsläpp till vatten.

 

- Att vattnet kan renas betyder att gruvverksamheten kan bedrivas utan oacceptabla risker för mark och vattenmiljöer. Villkoren i domen har bestämts för att garantera detta, säger Per Lagervall, som tekniskt kunnig domare i målet.

– En gruva innebär alltid ett ingrepp i naturmiljön och en påverkan på rennäringen. I det här fallet kommer gruvbrytning bara att få ske de sex månader per år som samebyarna inte vistas i området. Domstolen har därför kommit fram till att gruvverksamheten och rennäringen kan existera tillsammans på platsen, säger Lena Nilsson, också tekniskt kunnig domare i målet.

 

Talgas ansökan om tillstånd gavs in till domstolen i slutet av maj 2020. Handläggningstiden från det att ansökan kom in till dess att domstolen meddelat dom har uppgått till nästan tre år.

- Målet har varit lite ovanligt eftersom ansökan även har gjorts tillgänglig för allmänheten i Finland. Material har även översatts till finska. Det har påverkat domstolens handläggningstid, förklarar Anna Svedjevik, rådman.