SVT har otillbörligt gynnat Facebook Twitter och Instagram

2017-09-20

Genom att i ett inslag bl.a. uppmana tittarna att använda funktioner på Facebook, Twitter och Instagram samt visat medieplattformarnas karaktäristiska layouter har SVT otillbörligt kommersiellt gynnat dessa. SVT ska därför betala en särskild avgift, beslutar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag.

SVT Nyheter Stockholm sände ett inslag där tittarna bl.a. uppmanades att använda Facebook, Twitter och Instagram för att ta del av material som SVT lägger ut på dessa. Granskningsnämnden för radio och TV anser att inslaget otillbörligt gynnar dessa plattformar och att SVT ska betala en särskild avgift.

 SVT säger bl.a. att de måste kunna informera publiken om var SVT Nyheter Stockholm finns närvarande i sociala medier, att inga logotyper visades och att det gynnande som kan ha uppkommit uppvägs av ett betydande informationsintresse.  


Kammarrätten anser dock att inslaget otillbörligt gynnat kommersiella intressen och att SVT ska betala en särskild avgift på 25 000 kr.

- Det har funnits ett informationsintresse, men mot bakgrund av inslagets omfattning, omnämnandet av de olika medieplattformarnas namn i kombination med exponeringen av deras karaktäriska layouter och uppmaningarna att använda funktioner hos medieplattformarna har inslaget gått utöver vad som kan accepteras med hänsyn till informationsintresset, skriver kammarrätten i domen.


En domare var skiljaktig och konstaterar att det inte är helt enkelt att avgöra när information som SVT ska kunna lämna övergår till att bli otillbörligt gynnande av det företag som äger plattformen men att inslaget inte går utöver vad som kan anses motiverat utifrån informationsintresset.

DOM