Svenska Akademien är inte skyldig att tillämpa regler om handlingsoffentlighet

2018-05-29

En förutsättning för att kammarrätten ska kunna pröva ett överklagande som gäller att man inte har fått ta del av en handling är att beslutet har fattats av en myndighet.

Kammarrätten anser att Svenska Akademiens stadgar, som styr dess verksamhet, inte kan jämställas med en författning. Verksamheten finansieras inte av staten och det har inte heller kommit fram att Svenska Akademien på något annat sätt har en särskild bindning till riksdagen eller regeringen. Sammantaget kan Svenska Akademien inte anses ingå i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen och är därför inte en myndighet i tryckfrihetsförordningens mening. 

- Eftersom Svenska Akademien i tryckfrihetsförordningens mening varken är en myndighet eller ska jämställas med en myndighet är Svenska Akademiens ställningstagande inte överklagbart, säger Mikael Åberg, kammarrättsråd.

Bifogade filer: Beslut i mål nr 3982-18 Senast ändrad: 2018-05-29