Svensk domstol är behörig att pröva mål om folkrättsbrott i Sudan

2022-11-10

Åklagaren väckte i november 2021 åtal mot två personer för medhjälp till folkrättsbrott som de, i egenskap av företrädare för bolag inom den svenska oljebolagskoncernen Lundin Oil, ska ha begått i Sudan under åren 1999–2003. Den ena personen är schweizisk medborgare och bosatt i Schweiz. Han befann sig i Schweiz när åtalet väcktes.

Högsta domstolen har nu prövat om svensk domstol är behörig att pröva åtalet mot den schweiziske medborgaren. Domstolen konstaterar att brottet enligt de svenska lagreglerna omfattas av s.k. universell jurisdiktion. Det innebär att en svensk domstol som utgångspunkt är behörig att pröva målet oberoende av vem som har begått brottet, vem brottet har riktats mot och var brottet har begåtts.

Enligt Högsta domstolen krävs det även vid utövande av universell jurisdiktion någon form av anknytning till Sverige för att ett åtal ska kunna prövas här. Ytterligare en förutsättning är att det inte finns något hinder mot det i allmän folkrätt.

Högsta domstolen har kommit fram till att anknytningen till Sverige är tillräcklig för att åtalet ska få prövas i svensk domstol och att det inte finns något hinder mot det i allmän folkrätt.

- Det förhållandet att den åtalade inte befinner sig i Sverige utgör inte något hinder mot svensk domsrätt, förutsatt att anknytningen till Sverige i andra avseenden är tillräcklig, säger justitierådet Johan Danelius som är en av domarna som deltog i beslutet.

Högsta domstolens beslut innebär att åtalet inte avvisas. Det har därför inte varit aktuellt för domstolen att ta ställning till det yrkande om rättegångskostnader som den schweiziske medborgaren framställt i målet.

Handläggningen av brottmålet fortsätter nu vid Stockholms tingsrätt.