Svea hovrätt meddelar dom i mål om grovt spioneri

2023-05-25

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut på livstids fängelse för grovt spioneri för den äldre brodern. På samma sätt som i tingsrätten döms han också för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Hovrätten anser att det är bevisat att den äldre brodern anskaffat, befordrat och för den ryska underrättelsetjänsten GRU röjt den absoluta merparten av de uppgifter som omfattas av åtalet. Hovrätten anser att detta stöds bland annat av den ersättning om sammanlagt 120 000 USD som betalats. Däremot tror hovrätten inte på de nya uppgifterna om att viss skarp och viss falsk information under 2016 överlämnats till en annan rysk underrättelsetjänst och att det är den underrättelsetjänsten som betalat ut ersättningen.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att gärningen ska bedömas som grovt spioneri och att det rör sig om ett så allvarligt fall av grovt spioneri att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid. Spioneribrottet har avsett uppgifter som de svenska säkerhets- och underrättelsemyndigheterna har bedömt innebär synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet om de röjs och den äldre brodern har med full insikt om skadeverkningarna anskaffat, befordrat och röjt uppgifterna till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Att han suttit häktad lång tid utan kontakt med omvärlden och förlorat sin anställning påverkar inte straffets längd.

Åklagarna har i hovrätten yrkat att motsvarande 100 000 USD skulle förklaras förverkat hos den äldre brodern. Eftersom åklagarna inte överklagat tingsrättens dom mot honom har hovrätten avvisat yrkandet.

Den yngre brodern dömdes i tingsrätten till fängelse i 9 år 10 månader för medverkan till den äldre broderns grova spionerigärning. Han överklagade tingsrättens dom och ville bli frikänd eller få ett lindrigare straff. Åklagarna överklagade därefter anslutningsvis domen mot honom och begärde straffskärpning. Efter att huvudförhandlingen i hovrätten avslutats återkallade den yngre brodern sitt överklagande, vilket fick till följd att åklagarnas anslutningsöverklagande inte heller prövades utan hovrätten avskrev målet mot den yngre brodern. Det innebär att tingsrättens dom mot honom står fast.

- Hovrätten har efter en noggrann prövning av de tilltalades nya uppgifter i hovrätten och bevisningen i övrigt kommit fram till att den äldre brodern ska dömas till livstids fängelse för grovt spioneri, i allt väsentligt i enlighet med åtalet i tingsrätten, säger hovrättsrådet Mari-Ann Roos, referent i målet.

- Det rör sig om ett unikt mål som har inneburit stora utmaningar för de tilltalade och deras försvarare men också för rättsväsendet när det gäller att säkerställa dels de tilltalades absoluta rätt till en rättvis rättegång, dels upprätthålla den starka sekretessen som ytterst gäller skyddet för Sveriges säkerhet, säger hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, som suttit ordförande i målet.