Stridsåtgärder vidtagna av en fackförening har ansetts strida mot Europakonventionen men har inte medfört rätt till skadestånd med tillämpning av allmänna rättsprinciper

2019-03-13

?

Under våren 2006 satte Byggnadsarbetareförbundet ett mindre byggföretag i blockad i syfte att få företaget att teckna kollektivavtal. I kollektivavtalet ingick ett system med granskningsavgifter, som var avsedda att täcka förbundets kostnader för kontroll av att avtalets villkor följdes. I februari 2007 förklarade Europadomstolen att systemet med granskningsavgifter stred mot Europakonventionen. Byggföretaget försattes senare i konkurs. Företagets ägare begärde därefter skadestånd från Byggnadsarbetareförbundet och gjorde bl.a. gällande att företagets rättigheter enligt Europakonventionen hade kränkts.

Genom mellandomsprövning avgjordes principfrågan om en fackförening kan bli skadeståndsskyldig när en stridsåtgärd kränker en rättighet enligt Europakonventionen. I avgörandet NJA 2015 s. 899 klargjorde Högsta domstolen att enbart det förhållandet att det genom stridsåtgärden har skett en kränkning av konventionen inte är tillräckligt för att döma ut skadestånd. Med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer kan dock fackföreningen i vissa fall bli skyldig att ersätta ekonomisk skada. Det förutsätter då att stridsåtgärden med hänsyn till föreliggande omständigheter är att anse som kvalificerat otillbörlig.

Vid den efterföljande prövningen av skadeståndsanspråket ansåg tingsrätten att Byggnadsarbetareförbundets stridsåtgärder var skadeståndsgrundande och bestämde att förbundet skulle betala visst skadestånd till företagets ägare. Domen överklagades av båda parter.

Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och avslagit skadeståndsanspråket i dess helhet. Hovrätten har delat tingsrättens slutsats att Byggnadsarbetareförbundets stridsåtgärder kränkte företagets rätt till egendom och rätt till föreningsfrihet enligt Europakonventionen. Handlandet har dock enligt hovrätten inte varit kvalificerat otillbörligt och har därför inte medfört någon rätt till skadestånd i enlighet med de principer som Högsta domstolen har slagit fast.

Senast ändrad: 2019-03-11