Straffmätning vid ett fall av grov misshandel och vållande till annans död

2021-03-19

Två personer vistades i en lägenhet. Den ene högg den andre två gånger i låret med en kniv. Båda personerna var alkoholpåverkade. De närmare omständigheterna kring gärningen samt avsikten och syftet med knivhuggen har inte gått att klarlägga.

Högsta domstolen har bestämt straffet till fängelse i fyra år. Domstolen har utöver de omständigheter som har medfört att brotten är att betrakta som grova bl.a. beaktat att knivhuggen utgjorde ett mycket allvarligt angrepp på den andres liv, men framstår som impulsstyrda. Risken för att den angripne skulle dö var emellertid betydande då det andra hugget var mycket kraftigt. Genom att inte beakta den risken har gärningsmannen varit påtagligt oaktsam.