Straffet för mord

2021-02-26

En person dömdes av både tingsrätt och hovrätt för att ha mördat en annan person i dennes bostad. Detta skedde genom att gärningsmannen skar målsäganden med en kökskniv över halsen. Skadorna ledde till att målsäganden senare avled.

Mordparagrafen ändrades 2020 och frågan är hur dessa ändringar ska tolkas, framför allt när det gäller förutsättningarna för fängelse på livstid och straffmätning vid tidsbestämda straff. Högsta domstolen konstaterar att utgångspunkten alltjämt är att mord ska föranleda ett tidsbestämt straff. En konsekvens av lagändringen är emellertid att omständigheterna i fortsättningen inte måste i lika hög grad som tidigare tala i skärpande riktning för att de ska motivera ett livstidsstraff.

En sådan förändring får verkningar även för tillämpningen av den tidsbestämda delen av straffskalan. Som utgångspunkt efter lagändringen motsvarar straffvärdet för ett tidsbestämt straff vid mord enligt Högsta domstolen fängelse i sexton år. För att påföljden ska bestämmas till ett längre tidsbestämt fängelsestraff måste omständigheterna vara försvårande samtidigt som de inte är av det slaget att de bör föranleda livstids fängelse.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i det nu aktuella fallet, där Högsta domstolen beaktar bl.a. att det var fråga om en impulshandling, framstår gärningen inte som så kvalificerat allvarlig att ett livstidsstraff ska dömas ut. Omständigheterna är dock försvårande på ett sådant sätt att brottet enligt Högsta domstolen bör föranleda fängelse i arton år.