Straffet för försök till grov misshandel

2021-03-04

En person åtog sig att mot ersättning krossa en knäskål på en annan person. Han sökte upp offret i dennes hem och gick till angrepp mot honom med en batong. Den angripne mannen lyckades dock värja sig och angriparen lämnade platsen utan att ha orsakat offret några allvarligare skador.

Brottet bedömdes av Högsta domstolen som försök till grov och inte försök till synnerligen grov misshandel.

Om misshandelsbrottet hade fullbordats, skulle straffvärdet ha motsvarat fängelse i tre år och sex månader. Vid bedömningen av straffvärdet för försöksbrottet beaktades bland annat att gärningsmannen avsåg att tillfoga målsäganden en mycket allvarlig skada, att angreppet skedde i målsägandens bostad samt att det föregicks av planering och hade vissa inslag av förslagenhet. Dessa omständigheter påverkade straffvärdet i skärpande riktning. När straffet bestämdes beaktades dock även att gärningsmannen var relativt långt ifrån att uppnå sitt syfte när händelseförloppet avbröts, att han inte orsakade några betydande skador och att själva utförandet inte kunde sägas vara präglat av någon förslagenhet.

Straffet bestämdes till fängelse i två år.