Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits

2020-12-03

En man publicerade i slutet av december 2017 olovligen fotografier på en kvinnas delvis nakna kropp på en hemsida som innehöll bilder av sexuell natur. Bilderna låg kvar på hemsidan i några veckor innan de togs bort i mitten av januari 2018 efter påstötning från kvinnan. Mannen åtalades för olaga integritetsintrång och grovt förtal. Det gjordes från åklagarens sida gällande att båda brotten pågick så länge bilderna inte togs bort från hemsidan (perdurerande brott) och i vart fall att straffansvaret för olaga integritets­intrång även omfattade underlåtenheten att hindra att bilderna fortsatt hölls tillgängliga på hemsidan.

Högsta domstolen har funnit att olaga integritetsintrång och förtal inte ska ses som perdurerande brott på motsvarande sätt som gäller för bland annat olaga frihetsberövande eller innehav av narkotika, där brottet fortsätter begås så länge frihetsberövandet eller innehavet består.

I domen slås också fast att brottet olaga integritetsintrång är konstruerat på ett sådant sätt att straffansvaret inte omfattar underlåtenhet att ta bort bilder som redan har spridits genom att de gjorts tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Brottet olaga integritetsintrång är alltså avslutat i och med själva spridningen. Risken för en mera omfattande och långvarig spridning genom att bilderna ligger kvar på internet får i stället ses som kvalificerande omständigheter som kan påverka brottets rubricering och straffvärde, t.ex. genom att brottet bedöms som grovt. En ny spridning av bilderna utgör ett nytt brott. Så kan vara fallet om samma bilder publiceras på nytt på en annan hemsida.

Mannen frikändes för olaga integritetsintrång, eftersom hans publicering av bilderna och därmed spridningen skedde innan brottet var straffbart och hans senare underlåtenhet att ta bort bilderna inte omfattades av straffansvaret för det brottet. Han dömdes emellertid för grovt förtal för publiceringen av bilderna i december 2017. Påföljden bestämdes till böter. Högsta domstolen fastställde även hovrättens dom gällande skadestånd till kvinnan för kränkning av den personliga integriteten.