Stockholms stads upphandling av elcyklar ska göras om

2020-05-28

Ursprungligen vann VOI och UIP upphandlingen men förvaltningsrätten har tidigare beslutat att VOI och UIP:s anbud inte skulle beaktas (Förvaltningsrätten i Stockholms dom och pressmeddelande från den 28 oktober 2019, mål nr 12904-19). Då kvarstod endast anbudet från Marfina i upphandlingen. Stockholms stad fattade ett nytt tilldelningsbeslut men förvaltningsrätten bedömer att Marfinas anbud vid den tidpunkten inte längre var giltigt. I och med det kvarstår inga giltiga anbud och upphandlingen ska därför göras om. Staden har begått ett upphandlingsrättsligt fel genom att ändå tilldela Marfina kontraktet, vilket drabbar VOI och UIP eftersom VOI och UIP kan inkomma med ett nytt anbud om upphandlingen görs om.

- I upphandlingsdokumentet anges att anbudsgivare är bundna av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Parterna har olika uppfattning om huruvida giltighetstiden därefter förlängs automatiskt om upphandlingen överprövas i domstol. Förvaltningsrätten anser att det är mest naturligt att tolka ordalydelsen av det aktuella kravet som att det krävs att Stockholms stad, för det fall de önskar att anbudens giltighetstid förlängs, skickar en förfrågan om förlängning till anbudsgivarna. Det har inte framkommit att någon sådan förlängning av giltighetstiden har skett och förvaltningsrätten anser därför att Marfinas anbud inte längre är giltigt, säger Anna Önell, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.