Stift inom Svenska kyrkan får rätt att behandla personuppgifter när de utövar tillsyn över präster och diakoner i obehörighetsärenden

2022-02-16

Stiften har ansökt om tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att få behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser för att kunna utöva tillsyn över präster och diakoner. Stiftens tillsyn innebär en granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vignings­löften. Tillsynen kan bland annat leda till att de förklaras obehöriga att arbeta som präster eller diakoner, så kallad avkragning.

IMY:s uppfattning är att det saknas en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen i EU:s dataskydds­förordning (GDPR) och har beslutat att inte ge stiften tillstånd.

Domstolens bedömning

Förvaltningsrätten anser att det inte finns något avtal mellan präster/diakoner och Svenska kyrkan som kan utgöra rättslig grund för stiftens behandling av personuppgifter om lagöverträdelser.

Däremot anser förvaltningsrätten att stiftens behandling av personuppgifter kan grundas på en intresseavvägning, detta eftersom behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen och de motstående intressena inte bedöms väga tyngre. Stiften ska därför beviljas de sökta tillstånden.

- Domstolen anser att stiftens och allmänhetens intresse av att det finns en fungerande tillsyn väger tyngre än de enskilda prästernas och diakonernas intresse av skydd för sina personuppgifter, säger rådmannen Karl Lundberg.