Staten ska ersätta Nordkalk för utebliven kalktäkt på Gotland

2023-03-14

Nordkalk har i det nu avgjorda målet begärt ersättning av staten med drygt 2,8 miljarder kr. Bolaget har hänvisat till reglerna i miljöbalken om ersättning vid ingripande av det allmänna samt egendomsskyddet i Europakonventionen och regeringsformen. Staten har motsatt sig att betala ersättning.

Nordkalk förvärvade den aktuella marken i början av 2000-talet i syfte att bryta ut den kalkstensfyndighet som finns där. Förvärvet hade föregåtts av undersökningar och kontakter med bl.a. länsstyrelsen angående lämplig plats för kalkbrytning. Tillstånd till två provtäkter gavs. Regeringen avstod genom beslut i maj 2006 från att utse området till Natura 2000-område, med hänvisning till dess betydelse för kalkindustrin. Kort därefter ansökte Nordkalk om tillstånd att bryta ut täkten. I oktober 2009 meddelade Miljööverdomstolen en s.k. tillåtlighetsdom, utan fullständiga villkor. Domen vann laga kraft. Därefter fortsatte tillstånds­processen i flera år och olika instanser. Den 31 augusti 2015, innan tillståndsfrågan var slutligt avgjord, beslutade regeringen att peka ut det aktuella området som ett Natura 2000-område. Till följd av utpekandet avslogs Nordkalks tillståndsansökan.

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin dom att regeringens beslut medförde att Nordkalk förlorade alla möjligheter att tillgodogöra sig värdet av kalkstensfyndigheten. Bolagets nedlagda kostnader blev också onyttiga. På dessa sätt har betydande skada uppkommit för Nordkalk. Den pågående markanvändningen, täktverksamhet i ett uppstartsskede, har förhindrats genom beslutet. Nordkalk har därför rätt till ersättning enligt miljöbalken. Det förhållandet att det inte fanns något lagakraftvunnet miljötillstånd vid tiden för regeringens beslut utgör i detta speciella fall inte skäl att vägra ersättning.

 

Den ersättning som staten ska betala beräknas som s.k. intrångsersättning, med utgångspunkt i fastighetens marknadsvärde. Mark- och miljödomstolen uppskattar marknadsvärdeminskningen till 500 miljoner kr. Med lagenligt påslag om 25 procent blir ersättningen 625 miljoner kr.

 

De fem domarna var eniga. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.