Staten döms att betala ytterligare 1 500 000 kr i ersättning för lidande till en 45-årig man som suttit häktad i tre år och fem månader

2018-06-01

Enligt tingsrätten utgör den ersättning som staten redan utbetalat till 45-åringen inte skälig kompensation för den långa tid han suttit frihetsberövad och för det förhållandet att frihetsberövandet inneburit långvarig isolering från andra. Ytterligare ersättning för lidande ska därför utgå med hela det yrkade beloppet jämte ränta. Att mannen får fullt bifall till sitt yrkande i den delen innebär att det saknas anledning att pröva om påstådda kränkningar av artiklar i Europakonventionen har ägt rum eller inte. 

–Vid bedömningen av om ytterligare ersättning för lidande ska utgå har tingsrätten framförallt beaktat att frihetsberövandet pågått under mycket lång tid och att mannen suttit isolerad under större delen av frihetsberövandet, säger rådmannen Jennie Dackmar.

Mannens yrkande om ersättning för ekonomisk skada ogillas eftersom mannen inte gjort sannolikt att han skulle ha haft de av honom uppgivna inkomsterna.

Rätten har varit enig.

Senast ändrad: 2018-06-01