Södertörns tingsrätt inför ett digitalt förordnandesystem

2022-06-29

Tingsrätten kommer att börja använda ett digitalt förordnandesystem där advokater m.fl. kan anmäla intresse för uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man/rättegångsbiträde och Bodelningsförrättare/boutredningsman/skiftesman och konkursförvaltare.Det digitala förordnandesystemet kommer att användas när det inte finns önskemål om att särskild advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller jurist, som inte arbetar på advokatbyrå, ska förordnas för ett uppdrag. Om en särskild advokat eller annan jurist begärts för ett visst uppdrag, kommer tingsrätten pröva av om det är lämpligt att vederbörande förordnas.

Syftet med ett digitalt förordnandesystem är att enskildas behov av rättsligt biträde ska tillgodoses på ett snabbt och enkelt sätt samt att den som förordnas är lämplig för uppdraget. Användandet av ett sådant datoriserat system innebär att uppdragen fördelas på ett sakligt, rättvist och transparent sätt.

Vem som förordnas av tingsrätten för ett uppdrag, exempelvis offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgörs i varje fall av den enskilda beslutsfattaren. De personer som förordnas ska vara lämpliga för uppdraget. Tingsrättens huvudsak­liga ansvar är att se till att de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktö­rers intressen av att få kvalificerad juridisk hjälp tillgodoses. Det intresset är över­ordnat juristernas intresse av att få förordnanden.

Som ett internt beslutsstöd kommer tingsrätten skapa listor på personer för olika typer av uppdrag i det digitala systemet. Det förhållandet att en person inte förekommer på en förordnandelista medför inte att personen ändå kan komma att förordnas, t.ex. om en part begär det eller om beslutsfattaren i det enskilda fallet bedömer att önskad är person lämplig oaktat ev. förekomst på uppdragslistan.

Den som önskar komma i fråga för förordnande ska anmäla intresse om att föras upp på uppdragslistor via tingsrät­tens hemsida. Mer information kommer att finnas tillgänglig på tingsrättens hemsida, under fliken om tingsrätten.