Skyddstillsyn och fängelse var inte en tillräckligt ingripande påföljd för ett allvarligt narkotikabrott

2019-12-27

En vuxen man dömdes för att ha förvarat narkotika till fängelse ett år. Högsta domstolen har prövat frågan om påföljden i stället har kunnat bestämmas till skyddstillsyn och fängelse.

Högsta domstolen uttalar att skyddstillsyn och fängelse bör kunna tillämpas när det i det enskilda fallet finns starka skäl. Att den tilltalade har begått brottet innan han eller hon har fyllt tjugoett år kan utgöra ett sådant skäl. När det gäller vuxna kan påföljdskombinationen vara motiverad av skäl som gäller den tilltalades personliga förhållanden och som med särskild styrka talar för att välja skyddstillsyn som påföljd. Som exempel kan nämnas att en förbättring skett i den tilltalades situation eller att den tilltalade genomgår eller är beredd att underkasta sig behandling för missbruk eller något annat förhållande. Även andra faktorer kan vara av betydelse.

I detta fall talade brottets art i förening med dess höga straffmätningsvärde med styrka för fängelse. Det framkom inte heller starka skäl att välja skyddstillsyn och fängelse. Högsta domstolen har därför bestämt påföljden till fängelse ett år.