Skogsstyrelsen hade inte rätt att registrera nyckelbiotoper

2022-12-08

I målet har Kammarrätten prövat om några av Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper som gjorts 1995 och 2016 på privat mark är beslut som går att överklaga och om Skogsstyrelsen har haft rätt att registrera de aktuella nyckelbiotoperna.

– Vi har bedömt att en registrering av en nyckelbiotop kan medföra negativa konsekvenser för markägaren, säger kammarrättsrådet Bengt Green.

Kammarrätten bedömer därför att registreringarna är beslut som går att överklaga och att Skogsstyrelsen inte haft rättsligt stöd för att registrera de aktuella nyckelbiotoperna. Följden av det blir att Skogsstyrelsens beslut att registrera nyckelbiotoperna ska undanröjas, vilket också är det som förvaltningsrätten har kommit fram till. Kammarrätten avslår därför Skogsstyrelsens överklagande av förvaltningsrättens dom.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.