Skiljedom upphävs efter handläggningsfel

2019-04-30

Ett tyskt och ett svenskt bolag ingick ett licensavtal. Efter att det uppstått tvist påkallade det tyska bolaget skiljeförfarande. Under förfarandet meddelade skiljenämnden en särskild skiljedom avseende bl.a. tolkningen av licensavtalet. Båda parter klandrade skiljedomen, som i allt väsentligt upphävdes av hovrätten. I de delar som har prövats i Högsta domstolen gjorde det tyska bolaget gällande att nämnden hade begått ett handläggningsfel genom att avvika från en förfaranderegel som den själv hade uppställt i ett handläggningsbeslut.I handläggningsbeslutet hade skiljenämnden angett att den skulle utgå från en viss tolkning av licensavtalet såvida den inte gav parterna besked om annat och gav dem möjlighet att yttra sig. I skiljedomen ändrade emellertid nämnden sin tolkning av avtalet utan att i förväg meddela parterna på detta sätt. Detta utgör enligt Högsta domstolens avgörande ett handläggningsfel. Handläggnings-felets karaktär har – i kombination med att utredningen ger stöd för att det tyska bolaget skulle ha ytterligare utfört sin talan om den känt till att nämnden skulle ändra sin bedömning – ansetts vara sådant att det kan presumeras att felet har inverkat på utgången. Det finns därför grund att upphäva skiljedomen i aktuella delar.

Bifogade filer: T 796-18 Senast ändrad: 2019-04-30