Skånska kommuner har genomfört en otillåten direktupphandling

2023-02-13

Konkurrensverket har i tillsynsbeslut den 5 juli 2022 riktat kritik mot 14 skånska kommuner som tillämpat undantaget för intern upphandling utan att förutsättningarna för det har varit uppfyllda. Det är det s.k. verksamhetskriteriet som enligt Konkurrensverket inte har varit uppfyllt. Eftersom anskaffningen från Sysav inte har föregåtts av annonsering utgör den enligt Konkurrensverket en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket anser därför i tillsynsbesluten att kommunerna inte följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunerna har överklagat tillsynsbesluten till förvaltningsrätten och fört fram att inköpen från Sysav har skett med stöd av undantaget för intern upphandling. Tjänster får därför köpas från Sysav utan föregående annonsering. Kommunerna anser därför att Konkurrens­verkets beslut ska upphävas.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har i en dom avslagit kommunernas överklagande.

- Avgörande för om verksamhetskriteriet är uppfyllt, och undantaget för intern upphandling tillämpligt, är om Sysavs externa försäljning av återvunnet material och energi ingår i tjänster som utförs för kommunernas räkning. Förvaltningsrätten har i domen bedömt att så inte är fallet. Eftersom den externa verksamheten uppgår till mer än 20 procent av Sysavs genomsnittliga totala om­sättning har undantaget för intern upphandling inte varit tillämp­ligt. Anskaffningen har inte annonserats och utgör därmed en otillåten direkt­upphandling. Bedömningen är därmed den att Konkurrensverket har haft skäl att rikta kritik mot kommunerna, säger Cecilia Mauritzon, chefsrådman.

Förvaltningsrätten har i av­görandet också tagit ställning till frågor om vid vilken tidpunkt Sysav har tilldelats avfalls­uppdraget och om kommunerna uppfyllt dokumentationsplikten.