Ska en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under ett samboförhållande ingå i en bodelning?

2022-12-02

En person innehade sin bostad med hyresrätt. Efter några år flyttade en annan person in i lägenheten och parterna inledde ett samboförhållande. Året därpå ombildades hyresrätten till en bostadsrätt och den person som hade haft hyresrätten till bostaden före samboförhållandet förvärvade bostadsrätten. Samborna fortsatte att använda lägenheten som sin gemensamma bostad. När samboförhållandet upplöstes blev det tvistigt om lägenheten skulle anses förvärvad för sambornas gemensamma användning och därför ingå i bodelningen mellan dem, eller om förvärvet av lägenheten skulle anses ha skett redan före samboförhållandet genom att den ena parten innehaft lägenheten med hyresrätt. I så fall skulle bostadsrätten inte ingå i bodelningen.

Högsta domstolen konstaterar att en väsentlig skillnad mellan att inneha en lägenhet med hyresrätt respektive bostadsrätt är att en hyresrätt till en bostadslägenhet inte får överlåtas mot betalning. Bostadsrättslagstiftningen är däremot utformad med utgångspunkt i att bostadsrätten har ett ekonomiskt värde och att den kan överlåtas mot betalning. Av bl.a. det skälet är det tydligt att en bostadsrätt är en annan typ av egendom än en hyresrätt. En hyresgäst som i samband med en ombildning förvärvar en bostadsrätt förvärvar en tillgång som inte existerade före ombildningen. Om en ombildning av en hyresrätt har skett under samboendet är det därför – under förutsättning att bostaden är avsedd att användas gemensamt – fråga om ett förvärv av en egendom i sambolagens mening. Det avgörande är att förvärvet av bostadsrätten avser en annan egendom än den tidigare hyresrätten.

Eftersom parterna bodde i lägenheten som sambor när den ena av dem förvärvade bostadsrätten till lägenheten och de därefter använde lägenheten som sitt gemensamma hem har bostadsrätten förvärvats för deras gemensamma användning. Högsta domstolens slutsats är därför att bostadsrätten utgör samboegendom som ska ingå i bodelningen mellan parterna.