Schablonersättningar har bestämts för kränkning samt för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt

2019-12-30

En person har dömts för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § brottsbalken. Ersättning för kränkning av målsägandens integritet ska utgå om gärningspersonen har varit medvetet oaktsam. Ersättningen har bestämts enligt en schablon som beaktar kränkningen men även att brottet inte har varit uppsåtligt. Schablonersättningen har efter en sammanvägd bedömning bestämts till 75 000 kr. Även ersättning för sveda och värk ska utgå till den skadelidande vid oaktsam våldtäkt. Schablonersättningen har bestämts till 10 000 kr. Schablonen motsvarar ersättning för akut sjuktid under fyra månader med annan vård än sjukhusvård. Schablonen kan frångås om den skadelidande visar sig ha lidit en mer omfattande skada.