Restaurangers begäran om försäkringsersättning på grund av covid-19-restriktioner avslås

2022-01-12

Målet har rört hur villkoren i försäkringen ska tolkas. Enligt villkoren gäller försäkringen för ”avbrottsskada genom att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom”. De sju bolagen har gjort gällande att Folkhälsomyndighetens föreskrifter riktade mot serveringsställen och regeringens förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som meddelats under pandemin, är sådana myndighetsingripanden som ger rätt till ersättning enligt försäkringen. Försäkringsbolaget har nekat bolagen ersättning och hävdat att försäkringen gäller endast vid ett direkt ingripande mot ett visst försäkringsställe på grund av att det finns smitta, till exempel salmonella, i lokalen.

Tingsrätten har kommit fram till att villkoren ska tolkas som försäkringsbolaget har hävdat och att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och regeringens förordning därför inte är sådana ingripanden som ger rätt till ersättning enligt försäkringen.