Resning i ett uppmärksammat mordmål

2018-03-21

I december 2009 avled en 70-årig man i badkaret i sin lägenhet. Hovrätten fann det bevisat att en i dag 62-årig man hade dränkt 70-åringen. Brottet rubricerades som mord och påföljden bestämdes till 15 års fängelse.

Den rättsläkare som obducerade 70-åringen ansåg att någon säker dödsorsak inte kunde fastställas, men att det fanns flera tecken på drunkning. Dessa uppgifter gjorde att hovrätten kom till slutsatsen att 70-åringen hade drunknat. Genom två stillbilder från polisens rekonstruktion och vittnesuppgifter från en kvinna som också befann sig i lägenheten, kom hovrätten till slutsatsen att 70-åringen hade blivit dränkt. Med stöd av samma uppgifter samt ett antal andra omständigheter fann hovrätten att det var den nu 62-årige mannen som hade dränkt 70-åringen.

Den dömde mannen har vid ett tidigare tillfälle ansökt om resning och åberopade då bl.a. ett sakkunnigutlåtande av en professor i rättsmedicin, som han menade innehöll nya vetenskapliga rön vilka talade emot att 70-åringen hade drunknat. Resningsansökningen avslogs.

I den nu aktuella resningsansökan åberopar mannen ett nytt utlåtande av professorn. Högsta domstolen konstaterar att utlåtandet grundar sig på samma vetenskapliga rön som det tidigare utlåtandet och därför inte utgör nya omständigheter eller bevis.

62-åringen har emellertid också åberopat en film och fotografier från en ny rekonstruktion. Den ger ett betydligt större utrymme för bedömningen att 70-åringen kan ha drunknat utan att någon annan person har varit inblandad. Dessutom är omständigheterna i detta fall speciella och inger betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt Högsta domstolen finns det mot den bakgrunden synnerliga skäl att på nytt pröva om han har begått det brott som han dömts för.

Beslutet innebär att målet ska tas upp i Svea hovrätt och att hovrätten ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brottet.

Högsta domstolen meddelar inte något beslut om att stoppa verkställigheten av fängelsestraffet i avvaktan på hovrättens prövning.

Bifogade filer: Ö 4066-17 Senast ändrad: 2018-03-21