Resning beviljas i faderskapsmål

2023-03-22

I ett faderskapsmål fastställdes att en viss man var far till ett barn. I resningsärendet framkom att modern i faderskapsmålet hade lämnat falska uppgifter. Dessa hade utgjort grunden för bedömningen av faderskapsfrågan. I resningsärendet åberopades också en faderskapsundersökning som visade att en annan man med i princip 100 procents sannolikhet var far till barnet.

För att resning ska kunna beviljas krävs i dessa fall att ansökan görs inom ett år från kännedom om det förhållande som åberopas. Normalt anses den sökande ha kunskap om ett förhållande om den sökandes ställföreträdare har sådan kunskap. Det gäller dock inte när ställföreträdaren medvetet har lämnat oriktiga uppgifter i strid med vad som får antas vara sökandens intressen.

Enligt Högsta domstolen saknade det mot den bakgrunden betydelse för bedömningen att modern sedan mer än ett år känt till resultatet av faderskapsundersökningen, liksom om barnet känt till de förhållanden som låg till grund för resningsansökan.

Resning har därför beviljats. Eftersom saken ansågs uppenbar har Högsta domstolen omedelbart ändrat domen i faderskapsmålet.