Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik ska göras om

2019-09-23

Upphandlingen av lokal- och skolbusstrafik genomfördes som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. I förhandlingarna ändrades villkoren avseende åldern på de fordon som får användas i uppdraget.

Sandarna AB och SamBus AB ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. att det var fråga om väsentliga ändringar av villkoren som gjorts i strid med gällande regler och att bolagen därigenom lidit skada i upphandlingen. Region Uppsala anförde å sin sida bl.a. att det var fråga om tillåtna ändringar och att upphandlingen skett i enlighet med gällande regler.

Förvaltningsrätten anser att vidtagna ändringar är väsentliga och står i strid med principerna om likabehandling och transparens.

­– Ändringarna har påverkat potentiella anbudsgivares förutsättningar att lämna anbud liksom anbudsgivares prissättning och sökandena har därigenom riskerat att lida skada respektive lidit skada i upphandlingen. Därför ska upphandlingen göras om, säger rådmannen Susanna Pohl Söderman.