Region Örebro får ta betalt för hörapparater

2021-11-19

Regionfullmäktige i Region Örebro fattade beslut om att ta ut avgifter för bl.a. hörapparater som regionen tillhandahåller.

En person klagade på beslutet. Hon menade att regionen inte har rätt att ta ut sådana avgifter, eftersom det inte är fråga om hälso- och sjukvård. Hon framförde också att avgifterna var otillåtet höga eftersom de översteg regionens självkostnader. Dessutom ansåg hon att beslutet stred mot principen om vård på lika villkor.

Kammarrätten har nu bedömt att regionens beslut inte är olagligt.

Kammarrätten anser att hörselhjälpmedel är hälso- och sjukvård, säger Gertrud Forkman, kammarrättslagman. Och för hälso- och sjukvård får en region ta ut avgifter. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen, menar kammarrätten.

Den s.k. självkostnadsprincipen innebär att de avgifter som tas ut inte får överstiga kostnaderna för verksamheten. I domen förklarar kammarrätten att det inte bara är kostnaden för själva hörapparaten som räknas. Även regionens kringkostnader för exempelvis audionombedömning och utprovning beaktas. Därför var det inte bevisat att beslutet stred mot självkostnadsprincipen.

Enligt domen strider regionens beslut inte heller mot principen om vård på lika villkor, eftersom det gäller lika för alla som är bosatta i regionen.

Rätten var enig och kom till samma slutsats som Förvaltningsrätten i Karlstad tidigare gjort.