Regeringsformens bestämmelser om egendomsskydd kräver en proportionalitetsbedömning vid tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen

2018-10-09

Enligt fastighetsbildningslagen finns det möjlighet att i vissa fall få marköverföring från en fastighet till en annan mot fastighetsägarens vilja. Bakgrunden är att det finns ett allmänt intresse av att mark används på bästa sätt. Lagen innehåller ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska beviljas. De reglerna möjliggör emellertid inte fullt ut en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.

Högsta domstolen konstaterar att regeringsformens skydd för egendom – som i detta avseende sammanfaller med motsvarande skydd i Europakonventionens första tilläggsprotokoll – kräver en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. En sådan prövning måste därför göras utöver den prövning som sker enligt fastighetsbildningslagens bestämmelser.

Det fanns redan utrymme för parkering på sökandenas fastighet. Mot den bakgrunden bedömde Högsta domstolen att det allmänna intresset av marköverföringen var så lågt att det skulle vara oproportionerligt att tillåta den. Marköverföring beviljades därför inte.

Bifogade filer: T 1523-17 Senast ändrad: 2018-10-09