Regeringens beslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas

2021-12-22

Regeringen beslutade den 23 november 2021 om en ändring i den så kallade begränsnings­förordningen som gjorde det möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021. En enskild ansökte om rättsprövning av regeringens beslut.

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1. i Europakonventionen. Detta innebär bland annat att endast beslut i enskilda fall kan rättsprövas. Rättsprövningslagen är alltså inte tillämplig på regeringens normbeslut, till exempel beslut om generella bestämmelser i lagar eller förordningar.

Högsta förvaltningsdomstolen slår i sitt beslut den 22 december 2021 fast att regeringens beslut om den aktuella ändringen i begränsningsförordningen utgör ett normbeslut och att det därmed inte kan rättsprövas. Ansökan om rättsprövning avvisades därför.