Rättspsykiatrisk undersökning i Vetlandamålet

2021-06-03

Av i målet inhämtat s.k. § 7-intyg framgår bland annat att det finns skäl för rättspsykiatrisk undersökning för ställningstagande till frågan om fängelseförbud och för ställningstagande till frågan om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Tingsrätten har kommit fram till att det har lagts fram övertygande bevisning om att den tilltalade har begått de gärningar som åklagaren har påstått i målet.

Utlåtandet ska ges in till tingsrätten senast den 1 juli 2021.

Tingsrätten ska företa åtgärder för att planera för en fortsatt huvudförhandling efter det att utlåtandet av undersökningen har kommit in till tingsrätten.

Tingsrätten har också beslutat att den tilltalade ska vara fortsatt häktad i avvaktan på fortsatt huvudförhandling