Rätten till omprövning av en fastställd livränta omfattar inte orsakssambandet mellan olyckan och den personskada som legat till grund för livräntan

2020-03-05

En kvinna hade skadats i en truckolycka. Den personskada som uppstod betraktades som en arbetsskada och hon tillerkändes en tidsbegränsad arbetsskadelivränta (en socialförsäkringsförmån). Vidare ingick hon en överenskommelse med det försäkringsbolag som försäkrat trucken.

Vid en prövning av rätten till arbetsskadelivränta som gjordes några år senare bedömdes att kvinnan inte hade rätt till fortsatt sådan livränta på grund av truckolyckan. Hon begärde då omprövning av det avtal hon ingått med försäkringsbolaget och yrkade att försäkringsbolaget skulle ersätta henne för hennes inkomstförlust under tiden efter det att arbetsskadelivräntan upphört. Försäkringsbolaget invände bl.a. att det inte fanns något samband mellan truckolyckan och kvinnans arbetsoförmåga.

Högsta domstolen gör – till skillnad från tingsrätten och hovrätten – bedömningen att en omprövning inte kan omfatta orsakssambandet mellan olyckan och den personskada som tidigare fastställts. Däremot kan det prövas om senare inträffade förändringar av t.ex. besvär eller arbetsoförmåga utgör en följd av den ursprungliga personskadan.