Rätten till domstolsprövning vid en konkurrensrättslig platsundersökning

2018-11-30

Konkurrensverket genomförde vid en utredning om konkurrensbegränsande samarbete en platsundersökning hos ett antal företag. Verket speglade elektroniskt lagrad information och tog med företagens samtycke med sig informationen till verkets lokaler. Där genomförde verket en sökning efter handlingar som var relevanta för utredningen.

Konkurrensverket meddelade företagen vilka handlingar verket avsåg att kopiera. Företagen motsatte sig kopiering av vissa handlingar. Konkurrensverket kopierade emellertid de handlingar som verket ansåg relevanta och förde dem till akten i utredningsärendet.

Företagen överklagade till Patent- och marknadsdomstolen. De gjorde gällande att konkurrenslagens bestämmelser om överklagande, som inte medger att ett beslut om kopiering överklagas, strider mot rätten till privat- och familjeliv, rätten till domstolsprövning och rätten till ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen och EU:s stadga.

Såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen avvisade företagens överklagande. De anförde att för det fall ett företag motsätter sig kopiering måste Konkurrensverket begära handräckning av Kronofogdemyndigheten och eftersom den myndighetens beslut kan överklagas till domstol uppfyller det svenska regelverket kraven i Europakonventionen och EU:s stadga.

Högsta domstolen gör samma bedömning och uttalar att för det fall Konkurrensverket inte följer den i konkurrenslagstiftningen anvisade ordningen kan det innebära att företagets rätt till domstolsprövning har blivit kränkt. Detta kan dock inte medföra att det skapas en särskild överklaganderätt i det enskilda fallet. Rätten till ett effektivt rättsmedel får i en sådan situation tillgodoses på annat sätt.

?

Bifogade filer: Ö 5652-17 Senast ändrad: 2018-11-30
 
Warning1